Algemene Verkoopsvoorwaarden van NMBS Internationaal

1. Toepassingsgebied

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke promotie voor -, aanbieding door - en aankoop van een product of dienst van of aangeboden door NMBS Internationaal (hierna gezamenlijk aangeduid als "Product van NMBS Internationaal"). Het gebruik van de website van NMBS Internationaal en de bestelling en/of aankoop van een Product van NMBS Internationaal impliceert automatisch de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

1.2. NMBS Internationaal is een handelsbenaming van NMBS, met maatschappelijke zetel te Frankrijkstraat 52, 1060 Brussel en met bedrijfsnummer BE 0203.430.576.

1.3. Voor wat betreft de producten en/of diensten van een derde dienstverlener, zoals een vervoerder of reisorganisator, kunnen bijzondere voorwaarden rechtstreeks van toepassing zijn tussen deze derde dienstverlener en de reiziger en/of de klant, die laatstgenoemden door de aankoop van het Product van NMBS Internationaal worden geacht te hebben aanvaard en die niet tegenstelbaar zijn aan NMBS Internationaal (lees de vervoersvoorwaarden van de vervoerders die in aanmerking kunnen komen).

 

2. Promotie

 

2.1. Alle promotiemateriaal van NMBS Internationaal, ongeacht het kanaal of de drager waarin deze is opgenomen, wordt te goeder trouw opgesteld volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele typefouten, vergissingen, weglatingen of wijzigingen kunnen niet tegen NMBS Internationaal worden gebruikt en kunnen de aansprakelijkheid van NMBS Internationaal niet in het gedrang brengen. NMBS Internationaal kan ertoe genoodzaakt zijn een bepaald Product van NMBS Internationaal waarvan sprake in het promotiemateriaal, tijdelijk of volledig te schrappen.

2.2. Alle in het promotiemateriaal van NMBS Internationaal vermelde prijzen zijn indicatief en worden geformuleerd onder voorbehoud van de op het ogenblik van de opmaak beschikbare gegevens en plaatsen. Deze prijzen kunnen tijdens de geldigheidsduur van de promotie worden aangepast, hetzij door NMBS Internationaal zelf, hetzij door de derde dienstverlener op wiens dienst de vermelde prijs (geheel of gedeeltelijk) betrekking heeft. De in het promotiemateriaal van NMBS Internationaal vermelde "vanaf"-prijzen kunnen beperkt worden aangeboden en niet meer beschikbaar zijn op het ogenblik van de aankoop, mede gelet op een beperkte beschikbaarheid van de beoogde diensten van derde dienstverleners waarop de vermelde "vanaf"-prijzen (geheel of gedeeltelijk) betrekking hebben. NMBS Internationaal wijst er in ieder geval op dat het aanbod op bepaalde treinen zeer beperkt is.

2.3. De in het promotiemateriaal van NMBS Internationaal vermelde prijzen die betrekking hebben op een bestemming, product of dienst van buiten de Eurozone variëren met de wisselkoersen. Slechts de prijzen op het ogenblik van de aankoop zijn van toepassing.

 

3. Aankoop van een product van NMBS Internationaal

 

3.1. Aankoop

De aankoop van een Product van NMBS Internationaal, al naargelang de aard ervan, is mogelijk 1) online via de website van NMBS Internationaal, 2) telefonisch via het Contact Center, 3) in een aantal Belgische stations, en/of 4) bij een door NMBS Internationaal erkend reisagentschap.

Nadere gegevens dienaangaande zijn beschikbaar op de website van NMBS Internationaal en in de informatiebrochures in de stations.

De klant garandeert dat alle opgegeven informatie correct en volledig is en dat die informatie NMBS Internationaal toelaat om zijn aankoop te verwerken. NMBS Internationaal sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor aankopen die niet correct verwerkt worden wegens een fout of vergetelheid van de klant. Indien door de klant verstrekte en verkeerde inlichtingen aanleiding geven tot bijkomende kosten in hoofde van NMBS Internationaal, om welke reden ook, kunnen deze hem in rekening worden gebracht.

Voor wat de online en telefonische aankopen betreft, geldt bijkomend dat enkel reeds door de bestelling, de klant garandeert minstens 18 jaar oud en wettelijk bevoegd te zijn om het desbetreffende Product van NMBS Internationaal aan te kopen. Deze klant stemt er mee in aansprakelijk te zijn voor alle daarmee gepaard gaande financiële transacties, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden, bijvoorbeeld door inwonende minderjarigen.

3.2. Prijs

De in het promotiemateriaal van NMBS Internationaal vermelde prijzen voor vervoerbewijzen gelden, tenzij anders vermeld, per persoon, per enkele reis, voor een volwassene, in tweede klasse, voor een zitplaats op de dagtreinen, voor een ligplaats in een afdeling voor zes personen op de nachttreinen en voor de kortste geldigheidsduur voor de passen.

Behoudens andersluidende bepaling zijn de vervoerbewijzen aan het tarief Europa Spezial voor ICE-bestemmingen geldig vanuit een Belgisch station naar keuze. Voor andere tarieven of bestemmingen is vertrek vanuit een Belgisch station naar keuze mogelijk mits betaling van een toeslag.

3.3. Bijkomende kosten

3.3.1. Systeemkosten

Bij de aankoop van vervoerbewijzen bij NMBS Internationaal voor reizen met zogenaamde 'klassieke' InterCity-treinen of regionale treinen die rijden buiten of over de grenzen van het Belgische spoorwegnet, worden systeemkosten toegevoegd aan de basisprijs van het vervoerbewijs om de stijgende informaticakosten in verband met het beheer en de exploitatie van dit klassieke treinaanbod te dekken. Deze systeemkosten zijn verschuldigd per reiziger en per enkele reis, en zijn vervat in de prijs die op het vervoerbewijs vermeld staat. Bij annulering van de betreffende reis worden die systeemkosten niet ingehouden en worden ze aan de klant terugbetaald. Bovendien zijn deze systeemkosten niet verschuldigd voor specifieke vervoerbewijzen voor kinderen en voor begeleiders van rolstoelgebruikers. Overigens bieden geldige kortingskaarten – die een korting op de basisprijs van het vervoerbewijs kunnen aanbieden – geen korting op deze systeemkosten.

3.3.2. Servicekosten

Om haar ruime en gediversifieerde aanbod van internationale spoorwegproducten in stand te houden en zelfs nog uit te breiden om aan de noden van zoveel mogelijk reizigers te kunnen voldoen, besteedt NMBS Internationaal aanzienlijke middelen aan het interconnecteren van haar distributiesystemen met de inventaris- en distributiesystemen van meerdere vervoerders en derde partijen. Om de kosten van deze connecties te dekken, kunnen er servicekosten worden toegevoegd aan de werkelijke ticketprijs. Voor reizen waarvoor servicekosten van toepassing zijn, wordt het bedrag van deze kosten apart vermeld tijdens het aankoopproces en in het samenvattende document dat na de aankoop afgeleverd wordt. Voor de betreffende reizen gelden deze servicekosten per enkele reis en voor alle passagiers, ongeacht het aantal eventuele overstappen.

3.3.3. Dossierkosten

Voor de persoonlijke begeleiding bij aankopen van Producten van NMBS Internationaal per telefoon of in stations en bij bepaalde reisagentschappen, worden per dossier kosten aangerekend als persoonlijke assistentietoelage. Deze dossierkosten worden niet terugbetaald bij annulering - of terugbetaling om enige andere reden - van het reiscontract of het vervoerbewijs. Voor nadere informatie aangaande de begroting van de dossierkosten en de geldende uitzonderingen verwijst NMBS Internationaal naar de veelgestelde vragen over de aankoop en reservering van internationale treintickets op deze website en naar de informatiebrochures in de stations. Door de aankoop van een Product van NMBS Internationaal erkent de klant zich dienaangaande te hebben geïnformeerd en NMBS Internationaal op de hoogte te hebben gesteld van een eventuele uitzondering krachtens dewelke de dossierkosten niet verschuldigd zouden zijn. 

3.4. Bevestiging en levering

De bevestiging en levering van Producten van NMBS Internationaal gebeurt, al naargelang de wijze van bestelling en de aard van het Product van NMBS Internationaal, door afhaling aan het loket, door verzending per post of elektronisch. De klant is er dadelijk na ontvangst van de bestelbon, van de reisbevestiging en/of van het vervoerbewijs, toe gehouden te controleren of deze overeenstemt met zijn bestelling en of de door hem opgegeven gegevens correct zijn verwerkt, bij gebreke waaraan hij NMBS Internationaal hiervan onverwijld in kennis stelt.

De verzending per post gebeurt mits betaling van een toeslag en op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. De klant is verantwoordelijk voor de juiste opgave van dit adres en voor de haalbaarheid van de verzending, rekening houdend met een redelijke verwerkingstermijn in hoofde van NMBS Internationaal en een redelijke verzendtermijn in hoofde van de postdiensten.

Bij niet tijdige ontvangst van de bevestiging van aankoop of van de Producten van NMBS Internationaal, contacteert de klant zo snel mogelijk - en in ieder geval vóór het vertrek van de trein in kwestie - NMBS Internationaal, hetzij via de stationsloketten van NMBS Internationaal, hetzij via het Contact Center, hetzij via het door NMBS Internationaal erkende reisagentschap, hetzij op het opgegeven e-mailadres. Bij telefonisch contact kan aan de klant worden gevraagd om zijn vraag nadien schriftelijk te bevestigen.

Voor wat betreft bestellingen die via de website van NMBS Internationaal zijn geplaatst, wordt overeengekomen dat, behoudens tegenbewijs, de op het informaticasysteem van NMBS Internationaal opgeslagen gegevens doorslaggevend zijn in geval van betwisting.

3.5. Betaling

Behoudens andersluidende vermelding, geldt dat bij de aankoop van een Product van NMBS Internationaal, inclusief de reserveringen van een vervoerbewijs, het verschuldigde bedrag onmiddellijk en volledig betaalbaar is.

Indien op het ogenblik van aankoop slechts een voorschot betaalbaar is, wordt aan de klant tegelijk en schriftelijk de betalingstermijn meegedeeld binnen dewelke het verschuldigde saldo betaalbaar is, dit zonder navolgend betalingsverzoek. Bij betaling van het voorschot met gebruikmaking van een kredietkaart, is NMBS Internationaal gerechtigd om na afloop van de betalingstermijn en zonder verdere formaliteiten het verschuldigde saldo automatisch in te houden.

Al naargelang de wijze van bestelling en de aard van het Product van NMBS Internationaal, is betaling mogelijk via contante betaling, via gewone betaalkaart en/of via de op de website van NMBS Internationaal vermelde kredietkaarten en homebankingsystemen.

Voor de onlinebetaling van elk product dat u koopt via de website of de app van NMBS Internationaal wordt gebruik gemaakt van de beveiligde diensten van Ingenico, ongeacht het gekozen betaalmiddel. Meer informatie over de controle van de betaalgegevens vindt u in het Privacybeleid van NMBS Internationaal.

Bij gebreke aan tijdige, volledige of geldige betaling, zijn NMBS Internationaal en de vervoerder gerechtigd respectievelijk het reiscontract en de vervoerovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege ontbonden te verklaren ten laste van de klant en de reiziger en hiervoor annuleringskosten aan te rekenen.

3.6. Weigering van de bestelling

NMBS Internationaal houdt zich steeds het recht voor om, zonder ertoe gehouden te zijn voorafgaand de klant hiervan op de hoogte te brengen, een bestelling te weigeren, op te schorten of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen indien de informatie die bij de bestelling wordt opgegeven onvolledig of onjuist is of indien zij een contractuele wanprestatie of enige vorm van fraude of bedrog vermoedt, bijvoorbeeld indien de identiteit van de klant of de reiziger twijfelachtig of mogelijks onjuist is, in geval van bestelling van een ongebruikelijk aantal Producten van NMBS Internationaal of in geval van (vroegere) betalingsproblemen met de klant of de reiziger.

 

4. Wijziging, overdracht, verbreking, annulering, niet-uitvoering en terugbetaling

 

4.1. Geen herroepingsrecht

Voor wat de (online en telefonische) aankopen op afstand betreft, beschikken de klant en de reiziger behoudens andersluidend beding niet over een herroepingsrecht, conform artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht.

4.2. Wijziging, overdracht, verbreking en annulering door de klant of de reiziger

De klant of de reiziger richt zijn verzoek tot wijziging, overdracht of annulering van het reiscontract of van de vervoerovereenkomst zo spoedig mogelijk en ten laatste vóór het vertrek aan NMBS Internationaal. In geval van aanvaarding van dergelijk verzoek, is NMBS Internationaal gerechtigd alle kosten aan te rekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Wijzigingen tijdens de reis zijn in principe niet meer mogelijk. De reiziger die toch zijn reis vroegtijdig onderbreekt, heeft geen recht op terugbetaling van de niet-genoten diensten. Alle extra kosten zijn ten laste van de reiziger.

In geval van gehele of gedeeltelijke verbreking of annulering door de klant of de reiziger van het reiscontract of van de vervoerovereenkomst wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij alle (rechtstreeks en onrechtstreekse) schade die NMBS Internationaal ten gevolge daarvan zou lijden.

Voor de terugname, overdracht, omruiling en terugbetaling van vervoerbewijzen en andere diensten van derde dienstverleners, verwijst NMBS Internationaal uitdrukkelijk naar de bijzondere voorwaarden van de betreffende derde dienstverlener. In geval van overdracht zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale prijs en van de kosten van overdracht.

De terugbetaling door NMBS Internationaal omvat in geen geval de aan NMBS Internationaal betaalde dossierkosten en eventuele wijzigingskosten, verzekering en kosten van overdracht.

Vervoerbewijzen en reiscontracten mogen in geen geval met winst worden doorverkocht.

 

5. Aansprakelijkheid

 

Elke verbintenis van NMBS Internationaal is in ieder geval beperkt tot een middelenverbintenis.

NMBS Internationaal kan, behoudens in geval van haar persoonlijke opzettelijke fout of in geval van bedrog door NMBS Internationaal, in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet- of gebrekkige uitvoering van een vervoerovereenkomst of van een andere dienst geleverd door een derde dienstverlener.

Behoudens in geval van haar persoonlijke opzettelijke fout of in geval van bedrog door NMBS Internationaal, is a) de aansprakelijkheid van NMBS Internationaal voor bewezen geleden schade in geval van een fout door NMBS Internationaal (waaronder stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot) beperkt tot tweemaal de reissom en b) NMBS Internationaal niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder verlies van een kans, verlies van besparingen, winstderving en/of andere vormen van gevolgschade.

 

6. Reisdocumenten, formaliteiten en reisadviezen

 

6.1. NMBS Internationaal wijst de reiziger die naar een ander land reist erop dat hij steeds in het bezit moet zijn van de nodige reisdocumenten en met name van een geldig identiteitsdocument (identiteitskaart of Kids-ID) of een reispaspoort, al dan niet met visum, al naargelang de bestemming, de duur van het verblijf, de leeftijd en nationaliteit van de reiziger en het doel van de reis. Sommige bestemmingen vereisen tevens aparte formaliteiten, zoals op gebied van gezondheidszorg en inentingen, alvorens toegang tot het land wordt verleend. Voor een verblijf in het buitenland van langer dan drie maanden wordt de reiziger aangemaand zich te informeren bij de ambassade van het land van bestemming. De reiziger informeert zich en vergewist zich ervan om, ook voor de meereizende minderjarigen, tijdig de nodige reisdocumenten aan te vragen bij zijn gemeente, rekening houdend met mogelijks oplopende afgiftetermijnen en met het feit dat de meeste reisdocumenten tot zes maanden na datum van terugkeer geldig dienen te blijven. De reiziger van niet-Belgische nationaliteit verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan de aankoop van een Product van NMBS Internationaal, zijn nationaliteit spontaan aan NMBS Internationaal mee te delen en zich tijdig bij zijn eigen ambassade of consulaat te informeren omtrent de vereiste reisdocumenten, visa en andere formaliteiten.

6.2. Voor nadere informatie aangaande vereiste reisdocumenten, visa, andere formaliteiten en reisadviezen verwijst NMBS Internationaal de reiziger door naar zijn gemeente en naar de websites diplomatie.belgium.be en www.gezondheidspas.be.

6.3. De beslissing om al dan niet een Product van NMBS Internationaal aan te kopen met betrekking tot (of om al dan niet af te reizen naar) een bepaalde bestemming, betreft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger. NMBS Internationaal kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de reiziger zou lijden tengevolge van de niet- of niet-tijdige aflevering van reisdocumenten of andere formaliteiten, hetzij door de beperkte termijn tussen de aankoop van het Product van NMBS Internationaal en de datum van vertrek hetzij anderszins. NMBS Internationaal kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die verband houdt met door de overheid verstrekte reisadviezen of andere omstandigheden die buiten de redelijke controle van NMBS Internationaal vallen.

 

7. Verzekeringen

 

7.1. Tenzij anders vermeld, is in de Producten van NMBS Internationaal geen annulerings- of reisbijstandsverzekering begrepen. NMBS Internationaal raadt de reiziger uitdrukkelijk aan, en in het bijzonder voor de sluiting van een reiscontract, om dergelijke verzekeringen apart af te sluiten, alsmede een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid indien de reiziger daar nog niet over zou beschikken.

7.2. Behoudens bepaalde uitzonderingen geniet de in een EU-lidstaat of in Zwitserland gedomicilieerde klant via bepaalde verkoopskanalen van NMBS Internationaal de mogelijkheid om bij de aankoop van een Product van NMBS Internationaal tevens een Touring annuleringsverzekering en/of reisbijstandsverzekering af te sluiten. De Touring verzekeringscontracten worden rechtstreeks afgesloten met de verzekeraar ATV N.V., met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Wetstraat 44, KBO 0441.208.161, als verzekeringsonderneming toegelaten bij Koninklijk Besluit van 11 januari 1991 en 24 februari 1992 om verzekeringsoperaties uit te voeren in de takken 9, 16, 17 en 18 en erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder het nummer 1015.

De annuleringsverzekering is geldig vanaf de reservering tot het vertrek van de gereserveerde trein en moet onderschreven zijn op het moment van de originele reservering (of ten laatste op de dag zelf).

NMBS Internationaal verwijst uitdrukkelijk naar de voorwaarden van Touring die van toepassing zijn op de Touring verzekeringen. Touring blijft schuldenaar van de gewaarborgde prestaties en blijft ten aanzien van de reiziger volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de goede uitwerking. Elke aanvraag tot tussenkomst dient steeds rechtstreeks te worden gericht aan Touring op het ogenblik dat zich de gebeurtenis voordoet waarvoor de tussenkomst gerechtvaardigd is.

 

8. Groepsreizen voor scholen en jongeren

 

8.1. Behoudens andersluidende bepaling gelden de voor groepsreizen aangeduide prijzen van vervoerbewijzen per persoon, jonger dan 26 jaar en deel uitmakend van een groep van minstens tien personen jonger dan 26 jaar, per enkele reis, in tweede klasse en voor een vertrek vanuit het station Brussel-Zuid. Behoudens andersluidende bepaling kan per dergelijke groep van tien reizigers één begeleider ouder dan 26 jaar een vervoerbewijs kopen aan dezelfde prijs als de reizigers die hij begeleidt. Bepaalde Eurostar- en InterCity-treinen zijn verboden voor groepsreizen. Voor sommige bestemmingen zijn de plaatsen voor groepen op de treinen beperkt en kan de voorziene dienstregeling niet worden gegarandeerd.

8.2. Behoudens andersluidende bepaling gelden de voor groepsreizen aangeduide prijzen van overnachtingen per nacht en per persoon, jonger dan 26 jaar en deel uitmakend van een groep van minstens 20 personen jonger dan 26 jaar, op basis van meerbedkamers en zonder maaltijden. Indien er minder dan 20 deelnemers zijn, kunnen de prijzen en het programma door NMBS Internationaal eenzijdig worden aangepast. De prijzen van overnachtingen kunnen variëren volgens de periode van het jaar.

8.3. Om eventuele beschadigingen op de reizigers te kunnen verhalen, vragen sommige hotels een waarborg die door de groep bij aankomst moet worden betaald en, voor zover geen beschadigingen werden vastgesteld, wordt terugbetaald bij het vertrek van de groep. Bijkomende informatie aangaande deze waarborg en de hotels worden bij de reservering op eenvoudig verzoek verstrekt.

8.4. Voor groepsreizen geldt dat ten laatste tien dagen na de bevestiging van de reis een voorschot van 20% van de totaalprijs dient te worden overgemaakt. Het verschuldigde saldo dient ten laatste 30 dagen voor vertrek te worden voldaan.

8.5. Voor groepsreizen zijn afwijkende dossier- en annuleringskosten van toepassing. NMBS Internationaal verwijst naar de website van NMBS Internationaal en de informatiebrochures in de stations voor nadere informatie dienaangaande.

 

9. Financieel onvermogen van de reisbemiddelaar

 

De reiziger heeft er kennis van dat, in geval van financieel onvermogen van zijn reisbemiddelaar, hij beroep zal kunnen doen op de verzekering financieel onvermogen van zijn reisbemiddelaar. Dit impliceert dat de kosten van repatriëring of terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten, in geval van financieel onvermogen van zijn reisbemiddelaar, door de reiziger kunnen worden teruggevorderd van de verzekeraar van zijn reisbemiddelaar. De reiziger verbindt zich ertoe te dien einde alle nodige stappen te ondernemen zodra het financieel onvermogen van zijn reisbemiddelaar hem ter kennis is gekomen.

 

10. Bescherming persoonsgegevens

 

Lees het Privacybeleid van NMBS Internationaal >

 

11. Klachtenprocedure

 

11.1. Voor de reis

De klant of de reiziger stelt de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar zo spoedig mogelijk en schriftelijk in kennis van eventuele klachten, waarvan minstens kopie wordt gericht aan NMBS Internationaal, hetzij per aangetekend schrijven aan de Klantendienst NMBS Internationaal, 10-14 B-MS.1425, Hallepoortlaan 40, B-1060 Brussel, hetzij tegen ontvangstbewijs in het station, hetzij per e-mail via het contactformulier van Customer Care Europe, hetzij tegen ontvangstbewijs bij het door NMBS Internationaal erkend reisagentschap waar het reiscontract of de vervoerovereenkomst is afgesloten.

11.2. Tijdens de reis

De klant of de reiziger wendt zich met eventuele klachten zo spoedig mogelijk en respectievelijk (en in die volgorde) hetzij tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, hetzij tot een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, hetzij rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, hetzij rechtstreeks tot de reisorganisator. De reiziger vergewist zich in de mate van het mogelijke ervan van deze kennisgeving tegelijk en ten laatste na de reis een neerslag of kopie aan NMBS Internationaal over te maken op één van de onder artikel 11.1 vermelde opties.

11.3. Na de reis

Indien het de klant of de reiziger onmogelijk was zijn klacht tijdens de reis te formuleren overeenkomstig het hiervoor bepaalde of indien de klacht niet op bevredigende wijze werd verholpen, formuleert hij zijn klacht alsnog op één van de onder artikel 11.1 vermelde opties en dit uiterlijk één maand na afloop van de reis.

 

12. Algemeen

 

12.1. Indien NMBS Internationaal nalaat de naleving van een krachtens deze algemene voorwaarden verleend recht af te dwingen, zal dit niet beschouwd worden als een afstand van dat recht of van de rechtsmiddelen hiertoe, noch zal hierdoor de geldigheid van deze algemene voorwaarden in gedrang komen. Een afstand van recht inzake een inbreuk op deze algemene voorwaarden houdt geen afstand van recht in met betrekking tot vorige of toekomstige inbreuken op deze algemene voorwaarden.

12.2. De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om gelijk welke reden, van een deel van deze algemene voorwaarden, zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen ervan.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

13.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels inzake internationaal privaatrecht, en dienen, behoudens andersluidende bepaling, als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

13.2. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze algemene voorwaarden.