Uw voorkeuren werden als volgt ingesteld:
+32 70 79 79 79 (€0,30/min)
+32 70 79 79 79 (€0,30/min)
+ evt. int. en/of lokale kost
ma-vr: 8-20u / za-zo: 9-16u30

Privacybeleid op de website, in de apps en in de verschillende verkoopkanalen van NMBS Internationaal

1. Toepassingsgebied

 

NMBS Internationaal, directie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website (hierna aangeduid als de "Website"), in de apps van NMBS Internationaal (mobiele apps om te downloaden op smartphones en smarttablets via appstores, hierna de 'apps' genoemd) en, desgevallend, door het Contact Center NMBS Internationaal en aan de NMBS-loketten waar internationale tickets en aanverwante producten verkocht worden van NMBS Internationaal.

Door internationale treintickets en aanverwante producten aan te kopen via de voormelde verkoopkanalen van NMBS Internationaal, door de Website of de Apps van NMBS Internationaal te gebruiken en door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder NMBS Internationaal persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft en/of (naar gelang het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

 

2. Veiligheid

 

NMBS Internationaal verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, maakt NMBS Internationaal onder meer periodieke back-ups.

 

3. Verwerking van persoonsgegevens

 

3.1. Verzameling, verwerking en doeleinden van persoonsgegevens op de Website en de Apps

Bij ieder bezoek aan de Website of bij het gebruik van de Apps worden verschillende persoonsgegevens en logbestanden over u verzameld, met name uw IP-adres, de website van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina's die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website of de Apps te analyseren en te optimaliseren. Hiervoor maakt NMBS Internationaal gebruik van de diensten van derde partijen, aan wie deze gegevens te dien einde worden meegedeeld. Daarnaast wordt ook uw IP-adres gebruikt om uw geografische locatie bij benadering te bepalen (tot op het niveau van uw agglomeratie). Deze informatie is anoniem en stelt ons niet in staat om u persoonlijk te identificeren.

Van zodra uw bezoek zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website en/of de Apps

(i) een online reserveringstool gebruikt teneinde een vervoerbewijs te reserveren of een ander product of dienst te bestellen;

(ii) zich registreert voor een My-Trainaccount;

(iii) NMBS Internationaal contacteert;

(iv) deelneemt aan een wedstrijd; of

(v) akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief van NMBS Internationaal of van andere informatie over de producten en diensten aangeboden door NMBS Internationaal; of

(vi) akkoord gaat om een aantal diensten te activeren bij het downloaden van de apps, zoals de opgave van het dichtstbijzijnde station op basis van uw locatie, het gebruik van de contactpersonen en het gebruik van uw bestands- of afbeeldingenmappen;

worden bovendien nadere gegevens gevraagd en/of verzameld, waaronder uw geslacht, naam, e-mailadres, paswoord, eventuele bestelhistoriek en desgevallend telefoonnummer, adresgegevens, taal en reisvoorkeuren en -modaliteiten.

 

Dergelijke gegevens worden gebruikt respectievelijk

(i) voor de aanmaak van een aankoopdossier teneinde uw reservatie of bestelling te kunnen bevestigen, u eventueel nadere informatie daaromtrent te verstrekken, u de desbetreffende producten of diensten te verstrekken en op te volgen, de dienst naverkoop te garanderen en de geleverde dienstverlening permanent te verbeteren door deze aan uw behoeften aan te passen, met name door gepersonaliseerde diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw interesses op basis van opgestelde klantenprofielen. Ook wanneer uw aankoop om welke reden ook onderbroken werd, ontvangt u hierover een e-mail met hulp indien u uw gegevens met behulp van de reserveringstool hebt meegedeeld;

(ii) om u alle voordelen van uw My-Trainaccount te kunnen laten genieten, waaronder een vereenvoudigde reserverings- en bestelprocedure en de toegang tot uw bestelhistoriek, tot de online naverkoopdienst voor actieve boekingen en tot de eigen profielgegevens voor het beheer daarvan, alsook voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing via e-mails en aanpassing van de Website volgens uw voorkeuren en bestelhistoriek;

(iii) om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;

(iv) om u te laten deelnemen aan de wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan, alsook, na uw akkoord, voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing via e-mails en de nieuwsbrief; 

(v) om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mails te bezorgen mits uw goedkeuring;

(vi) om u te laten deelnemen aan tevredenheidsenquêtes over de producten en diensten aangeboden door NMBS Internationaal; en

(vii) om van de extra diensten in de apps te kunnen gebruikmaken, zoals de opgave van het dichtstbijzijnde station, de functie voor een prioritaire rechtstreekse oproep naar onze diensten om hulp te krijgen bij de reservering van uw reizen en het bewaren van uw digitale vervoerbewijzen in de directory's van uw smartphone of smarttablet;

en kunnen te dien einde aan derden of aan onderaannemers worden doorgegeven, zoals toegelicht in punt 3.4.

 

Om mogelijke fraude bij de aanschaf van tickets te voorkomen zal NMBS Internationaal bij alle betalingstransacties overigens de juistheid van de door u verstrekte gegevens controleren. Uw persoonsgegevens worden hiertoe verwerkt door NMBS Internationaal, dat zich het recht voorbehoudt, zonder de klant daar vooraf over te hoeven informeren, een bestelling te weigeren of op te schorten wanneer NMBS Internationaal vermoedt dat een contractuele verplichting niet is nageleefd, of bij vermoeden van elke vorm van fraude of bedrog, bijvoorbeeld wanneer de identiteit van de klant of de reiziger dubieus of mogelijk incorrect is, indien een ongebruikelijk aantal Producten van NMBS Internationaal wordt besteld of in geval van (vroegere) betaalproblemen met de klant of de reiziger.

Wij wensen erop te wijzen dat voor uw bestelling in combinatie met de verwerking van betalingen op afstand de oplossing ‘Fraud Expert’ wordt ingezet. Daartoe worden uw gegevens verwerkt door Ingenico e-Commerce Solutions bvba (verantwoordelijke voor de verwerking), ter preventie en bestrijding van fraude (bepalen van het risiconiveau van een transactie, detectie en beheer van gedetecteerde meldingen, informeren van de handelaar zodat deze een beslissing kan nemen, ‘menselijke’ controle van transacties die een zeker risiconiveau inhouden, scoremodellering).

Deze gegevens zijn bestemd voor de bevoegde diensten van de entiteiten van Ingenico e-Commerce Solutions die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, voor de handelaar en voor derden wier optreden noodzakelijk is voor de correcte afwikkeling van het betaalproces en de werking van de aangeboden diensten.

Voorts kan een fraudegeval ertoe leiden dat bepaalde van uw persoonsgegevens worden opgenomen in een daartoe door Ingenico e-Commerce Solutions bvba aangemaakt bestand dat dient om een spoor te bewaren van fraudegevallen uit het verleden, met name als basis voor het vaststellen van evaluatiecriteria voor de risico’s die samenhangen met de transacties en voor het opstellen van de scoremodellen die hiervoor gebruikt worden. De opname in dat bestand kan bovendien tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico wordt toegeschreven bij een volgende bestelling bij een handelaar uit dezelfde activiteitensector die voor de Fraud Expert-oplossing heeft gekozen, waardoor deze bestelling mogelijk geweigerd wordt.

In overeenstemming met de bepalingen tot bescherming van de persoonsgegevens hebt u voor de Fraud Expert-oplossing recht op toegang tot en raadpleging en rechtzetting van uw gegevens, naast het recht om u om een gegronde reden te verzetten tegen de hier beschreven verwerking van uw gegevens. Hiertoe richt u per post een schrijven aan: Ingenico e-Commerce Solutions bvba - Juridische dienst ‘bescherming persoonlijke levenssfeer’ - Woluwedal 102 – B-1200 Brussel (België), of per e-mail aan: privacy@ecom.ingenico.com, vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs.

 

3.2. Verzameling, verwerking en doeleinden van persoonsgegevens bij het Contact Center van NMBS Internationaal

Bij elke aankoop of naverkoopverrichting per telefoon via het Contact Center NMBS Internationaal worden uw persoonsgegevens gevraagd en/of verzameld, waaronder uw geslacht, naam, e-mailadres, en eventueel de financiële gegevens die nodig zijn voor betaling of terugbetaling, alsook uw telefoonnummer, adres, taal, reisvoorkeuren en reismodaliteiten.

Dergelijke gegevens worden gebruikt respectievelijk

(i) voor de aanmaak van een aankoopdossier teneinde uw reservatie of bestelling te kunnen bevestigen, u eventueel bijkomende informatie daaromtrent te verstrekken, u de desbetreffende producten of diensten te verstrekken en op te volgen, de dienst naverkoop te garanderen en de geleverde dienstverlening permanent te verbeteren door deze aan uw behoeften aan te passen, met name door gepersonaliseerde diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw interesses op basis van opgestelde klantenprofielen;

(ii) om een aankoopdossier te vervolledigen en aan te passen in geval van wijziging of annulatie van een eerder geboekte reis, zodat de gevraagde dienst naverkoop, en eventuele terugbetaling, uitgevoerd kunnen worden;

(ii) om u de newletters te sturen en voor een gepersonaliseerde marketing via e-mail met uw toestemming;

(iv) om u te laten deelnemen aan tevredenheidsenquêtes over de producten en diensten aangeboden door NMBS Internationaal;

en kunnen te dien einde aan derden of aan onderaannemers worden doorgegeven zoals toegelicht in punt 3.4.

 

Om mogelijke fraude bij de aanschaf van tickets te voorkomen zal NMBS Internationaal bij alle betalingstransacties overigens de juistheid van de door u verstrekte gegevens controleren. Uw persoonsgegevens worden hiertoe verwerkt door NMBS Internationaal, dat zich het recht voorbehoudt, zonder de klant daar vooraf over te hoeven informeren, een bestelling te weigeren of op te schorten wanneer NMBS Internationaal vermoedt dat een contractuele verplichting niet is nageleefd, of bij vermoeden van elke vorm van fraude of bedrog, bijvoorbeeld wanneer de identiteit van de klant of de reiziger dubieus of mogelijk incorrect is, indien een ongebruikelijk aantal Producten van NMBS Internationaal wordt besteld of in geval van (vroegere) betaalproblemen met de klant of de reiziger.

 

3.3. Verzameling, verwerking en doeleinden van de persoonsgegevens aan de NMBS-loketten van stations met verkoop van internationale treintickets en aanverwante producten

Bij de aankoop van bepaalde producten op naam die onoverdraagbaar zijn krachtens hun bijzondere voorwaarden (zoals bepaalde abonnementen of reispassen bv.), tijdens een naverkoopverrichting waarbij een terugbetaling nodig is of bij afhaling van treintickets die eerder door een derde persoon betaald werden, worden uw persoonsgegevens gevraagd en/of verzameld. Afhankelijk van de benodigde gegevens gaat het om uw naam, geboortedatum, adres, taal, en de financiële gegevens die nodig zijn voor de terugbetaling en eventueel, de relevante gegevens op uw identiteitskaart of paspoort (punt iii hierna) .

Dergelijke gegevens worden gebruikt respectievelijk

(i) voor de aanmaak van een reisdocument (pass of abonnement) op naam teneinde de bijzondere gebruiksvoorwaarden ervan te kunnen naleven;

(ii) om een aankoopdossier te vervolledigen en aan te passen in geval van wijziging of annulatie van een eerder geboekte reis, zodat de gevraagde dienst naverkoop, en eventuele terugbetaling, uitgevoerd kunnen worden;

(iii) voor de overhandiging van internationale treintickets of alle andere door NMBS Internationaal gecommercialiseerde producten die op afstand (per telefoon, internet of bij een door NMBS Internationaal erkend reisagentschap) gereserveerd en betaald werden, wanneer de persoon die het treinticket of aanverwante product afhaalt, de vertrouwelijke afhaalcode (die op het ogenblik van de verkoop werd meegedeeld) of de kredietkaart waarmee het treinticket of aanverwante product werd betaald, niet kan voorleggen. Deze maatregel wordt enkel en alleen genomen teneinde fraude te bestrijden.

en kunnen te dien einde aan derden of aan onderaannemers worden doorgegeven zoals hierna toegelicht.

 

3.4. Doorgifte aan derden of aan onderaannemers

NMBS Internationaal kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden:

  • Aan partners van NMBS Internationaal zoals vermeld op de Website, in de brochures of in iedere andere mededeling uitgegeven door NMBS Internationaal (bv. hotels, autoverhuurders, vervoerders) voor het beheer en de uitvoering van het reiscontract, de vervoerovereenkomst en/of een andere dienst of product van NMBS Internationaal;
  • Aan door NMBS Europe erkende reisagentschappen voor het beheer en de uitvoering van het reiscontract en/of de vervoerovereenkomst en/of een andere dienst of product van NMBS Internationaal;
  • Aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures.

Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst NMBS Internationaal dan ook naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

De NMBS kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die optreden als onderaannemers voor de NMBS. Deze onderaannemers hebben enkel toegang tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

 

3.5. Doorgifte naar het buitenland

Door de Website te gebruiken, of uw persoonsgegevens door te geven aan NMBS Internationaal, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat, in het kader van voormelde gegevensverwerkingen, gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens.

 

4. Cookies

 

Op de Website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de Website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

U kan in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst NMBS Internationaal naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

 

NMBS Internationaal maakt gebruik van de volgende cookies:

 

1. Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website (zoals uw winkelmandje bij een bestelling) te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de Website niet naar behoren worden gebruikt.

2. Prestatiebevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

3. Functionele cookies en voorkeurcookies, dit zijn cookies die NMBS Internationaal in staat stellen om de keuzes (zoals gebruikersnaam, vorige opzoekingen, land- en taalkeuze, lettertype en -grootte, e.d.m.) en voorkeuren (zoals de eerder bezochte pagina's) van bezoekers te onthouden, teneinde het gebruiksgemak van de Website te verhogen en aan de bezoekers relevantere en meer gepersonaliseerde commerciële informatie te kunnen tonen.

4. Advertentiecookies, dit zijn cookies die door derde partijen zoals affiliates en adverteerders die deel uitmaken van het advertentienetwerk van de Website, op de Website worden geplaatst met name om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, om het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken, om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten, en om het bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen, zoals adverteerders, te delen.

Zo maakt NMBS Internationaal gebruik van de volgende remarketingcookies:

 

De plaatsing en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze derden. Voor meer informatie over deze verwerking verwijst NMBS Internationaal dus eveneens naar het van toepassing zijnde beleid over de persoonlijke levenssfeer van deze derden.

 

Sociale netwerken

NMBS Internationaal kan op de Website informaticatoepassingen van derden opnemen die u de mogelijkheid bieden om inhoud van de Website met anderen te delen, hen te laten weten dat u de website raadpleegt of om uw mening over bepaalde inhoud van de Website met hen te delen. Dat is met name het geval voor de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' van sociaalnetwerksites zoals 'Facebook', 'Twitter', 'LinkedIn' enz. Sociale netwerken die dergelijke app-knoppen aanbieden, kunnen cookies plaatsen en u identificeren aan de hand van deze knop. Een sociaal netwerk kan eventueel ook cookies plaatsen bij het bezoeken van de NMBS Internationaal-pagina op het sociale netwerk. NMBS Internationaal nodigt u uit het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die in dit kader door hen verzameld kan worden, gebruikt wordt.

 

5. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

 

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en een recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens. Hiervoor kan u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van NMBS Internationaal op de hiernavermelde contactgegevens, mits bewijs van uw identiteit.

Indien u over een My-Trainaccount beschikt, heeft u de mogelijkheid om zelf uw profielgegevens te beheren en aan te passen en ervoor te opteren om van NMBS Internationaal geen e-mails of sms'en meer te ontvangen.

 

6. Contactgegevens

 

NMBS Internationaal is een directie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), naamloze vennootschap van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576).

De NMBS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan de NMBS (directie NMBS Internationaal) contacteren op het volgende adres: Customer Care Europe, 10-14 B-MS.035, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, of per e-mail via het contactformulier van Customer Care Europe.

NMBS Internationaal behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid steeds te wijzigen.