Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. We willen u onmiddellijk geruststellen! Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door NMBS, N.V. van publiek recht (Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel). We bezorgen uw persoonsgegevens niet aan derden die deze willen gebruiken om u hun eigen producten of diensten aan te prijzen. Hieronder kunt u gedetailleerd lezen hoe we uw gegevens wel gebruiken.

Wanneer u beslist om ons je persoonsgegevens te bezorgen (bijvoorbeeld door het invullen van een aanvraagformulier voor een reductiekaart) bevestig u dat u deze privacyvoorwaarden hebt doorgenomen.

 

Welke gegevens gebruiken we, waarvoor, aan wie kunnen we ze bezorgen en hoe lang houden we ze bij?

 

Welke gegevens we gebruiken, waarvoor we de gegevens gebruiken en hoe lang we ze bijhouden wordt bepaald door de reden waarvoor we de gegevens verwerken. Meer informatie hierover vindt u door te klikken op de tekst hieronder die op u van toepassing is.

1. Ik wil een biljet/reispas kopen voor een binnenlandse reis
2. Ik wil een vervoersbewijs kopen voor een buitenlandse reis
3. Ik wil een abonnement of vrijkaart kopen
4. Ik maak gebruik van een MOBIB kaart
5. Ik wil een specifieke korting genieten of gebruik maken van een speciale faciliteit
6. Ik reis met de trein
7. Ik bel of mail het contact center met een vraag of klacht
8. Ik ben een voorwerp verloren op de trein of in het station en zou dit willen terugkrijgen
9. Ik ben akkoord gegaan met het ontvangen van commerciële voorstellen over de producten van de NMBS en voor het ontvangen van enquêtes
10. Ik heb een MyNMBS en/of MyTrain account aangemaakt
11. Ik heb een boete ontvangen
12. Ik ben een leverancier of professionele klant (of een contactpersoon van een leverancier of professionele klant) van NMBS12. Ik ben een leverancier of professionele klant van NMBS
13. Ik ben het slachtoffer van een ongeval op het perron, in het station of op de trein
14. Ik bezoek (regelmatig) de website van NMBS of gebruik regelmatig de NMBS-app

Op welke grond verwerken we uw gegevens?

In de meeste gevallen zullen we uw gegevens verwerken om het contract dat tussen NMBS en u bestaat te kunnen uitvoeren. Dit is onder andere het geval wanneer u een treinreis bij ons boekt of aankoopt en een korting aanvraagt en wanneer u wilt gebruik maken van de dienst na verkoop.

Daarnaast zijn we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn we verplicht om de veiligheid in de stations, op de treinen en de perrons te verzorgen. Om die reden kunnen we u ook filmen met de camera’s die zich op die plaatsen bevinden en kunnen we uw identiteit controleren en overtredingen vaststellen en opvolgen.

Daarnaast kaderen een aantal van de verwerkingen in het legitiem economisch belang van NMBS. Voorbeelden hiervan zijn het bestrijden van fraude, het voeren van marktonderzoeken, het verbeteren van haar dienstverlening en de ontwikkeling van nieuwe producten. Hierbij wordt er steeds nagegaan of uw belang bij de bescherming van uw privéleven en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet opwegen tegen het belang van de NMBS. Als dit effectief het geval is, kan NMBS niet tot deze verwerking overgaan of moet ze deze aanpassen zodat deze wel in evenwicht is met uw belangen.

Ten slotte zullen we een aantal verwerkingen baseren op uw toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij elektronische direct marketing en bij het verwerken van specifieke categorieën van persoonsgegevens, bijvoorbeeld medische gegevens. Deze toestemming zal in de meeste gevallen blijken uit een actieve handeling die u stelt (bijvoorbeeld het bezorgen van uw persoonsgegevens aan ons). In specifieke gevallen, zoals bij het verwerken van medische gegevens, zullen we u expliciete toestemming vragen.
U kan steeds uw toestemming intrekken. De verwerkingen die we tot deze intrekking hebben uitgevoerd, blijven dan wel geldig en gerechtvaardigd.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Wanneer de wet een minimumbewaartermijn oplegt, zijn we steeds verplicht om uw gegevens ten minste voor deze termijn te bewaren. Voorbij deze minimumbewaartermijn en waar de wet geen bewaartermijn vastlegt, hebben we voor het bepalen van de termijn een afweging gemaakt van uw belangen en die van NMBS waarbij de belangen van NMBS nooit groter mogen zijn dan die van u, van de snelheid waarmee gegevens verouderen en de redenen waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Indien we uw gegevens voor verschillende redenen verwerken, zal steeds de langste bewaartermijn toegepast. De mogelijkheid voor de betrokken diensten van NMBS om gebruik te maken van uw persoonsgegevens zal wel bepaald worden door de specifieke bewaartermijn die voor die dienst van toepassing is: als voor die dienst de bewaartermijn verstreken is, zal ze de gegevens niet meer kunnen gebruiken.

Na het verstrijken van deze termijn zullen uw gegevens uit onze databanken verwijderd worden of zullen deze geanonimiseerd worden zodat we die niet meer aan u kunnen linken.

Meer informatie over de exacte bewaartermijn van uw gegevens vindt u hierboven vermeld in de informatie voor de specifieke verwerking.


Waarmee kunnen wij jou helpen betreffende je persoonsgegevens?Hoe kunnen wij u helpen i.v.m. uw persoonsgegevens?

1. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.1. Zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
2. Je kan van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.2. Een overzicht ontvangen van de gegevens die wij van jou verwerken.
3. U kunt ons vragen om uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen.3. Je persoonsgegeven aanpassen of aanvullen.
4. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen.4. Bepaalde van uw persoonsgegevens verwijderen.
5. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare formaat te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere treinoperator.5. Uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare formaat ontvangen.
6. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.6. Uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.
7. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen.7. De verwerking van uw gegevens beperken tot bepaalde doelen.

Hoe kan ik dit doen?

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door de “uitschrijven” button aan te klikken die u in alle direct marketing documenten zal terugvinden.

Daarnaast kunt u ook een geschreven verzoek met bewijs van uw identiteit sturen naar NMBS Klantendienst, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel of naar privacy@belgiantrain.be.

Indien u over een MyNMBS en/of MyTrain-account beschikt, hebt u de mogelijkheid om zelf uw profielgegevens te beheren en aan te passen en ervoor te opteren om van NMBS geen e-mails of sms'en meer te ontvangen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die ons adviseert over de privacyregels en nagaat of de NMBS de privacyregels naleeft.

Daarnaast waken we erover dat uitsluitend de personen die uw persoonsgegevens effectief moeten verwerken voor hun professionele activiteiten binnen NMBS toegang hebben tot uw gegevens.

Voor alle belangrijke bestaande processen en alle nieuwe verwerkingsprocessen voeren we een Data Protection Impact Assessment uit waarin met de hulp van onze Functionaris voor Gegevensbescherming nagegaan wordt of de privacyregels nageleefd worden en uw persoonsgegevens steeds voldoende beschermd worden. Waar deze assessments resulteren in verbeterpunten voor ons worden deze strikt opgevolgd en moet er een oplossing voor gevonden worden vooraleer de verwerking te starten.

We verbinden ons ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken we onder meer periodieke back-ups.

Contactgegevens

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), naamloze vennootschap van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel (RPR Brussel: BE 0203.430.576).
NMBS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kunt ons contacteren op het volgende adres: Klantendienst NMBS, Hallepoortlaan 40 in 1060 Brussel, of een e-mail naar privacy@belgiantrain.be sturen.

De dienst Data Protection Office en de Functionaris voor Gegevensbescherming van NMBS kunt u contacteren via Data Protection Office NMBS, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel of via dataprotectionofficer@belgiantrain.be.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop NMBS uw persoonsgegevens verwerkt en over de reactie die u van onze klantendienst en Functionaris voor Gegevensbescherming op uw klacht hebt ontvangen, kunt u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Op datum van deze publicatie waren er nog geen details bekend waar en hoe u uw klacht bij deze autoriteit moet indienen. We verwijzen u in afwachting daarvan naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

NMBS behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid steeds te wijzigen.