Gebruiksvoorwaarden van deze site

1. Toepassingsgebied en contactgegevens

 

De toegang tot en het gebruik van deze website (hierna aangeduid als de "Website") zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van de Website, wordt u vriendelijk verzocht deze Gebruiksvoorwaarden alsook de Verkoopsvoorwaarden, die van toepassing zijn op elke promotie voor -, aanbieding door -, en aankoop van een product of dienst van of aangeboden door NMBS Internationaal, en ons Privacybeleid aandachtig te lezen.

Door uw bezoek aan de Website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid hinder zou ondervinden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

De Website wordt uitgebaat door NMBS Internationaal. NMBS Internationaal is de handelsbenaming van Railtour NV, deel uitmakend van de NMBS-groep en met maatschappelijke zetel te Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, KBO 0402.698.765.

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u NMBS Internationaal contacteren op het volgende adres: NMBS Internationaal, Bureau B-EU 026, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel.

 

2. Doel en inhoud van deze website

 

De Website dient als wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van NMBS Internationaal of van bepaalde derde leveranciers die, behoudens de vermelde uitzonderingen, eveneens via de Website of via een daarin opgenomen hyperlink kunnen worden aangekocht.

 

3. Aard van de aangeboden informatie

 

De informatie die beschikbaar is op de Website, met uitzondering van de informatie weergegeven tijdens de aankoopprocedure, is van algemene aard.

Deze algemene informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. De Website en alle aangeboden producten en diensten zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de daarin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 

4. Aansprakelijkheid

 

NMBS Internationaal levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te verbeteren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds NMBS Internationaal contacteren.

NMBS Internationaal spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. NMBS Internationaal kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan NMBS Internationaal niet garanderen dat de toegang tot de Website niet onderbroken zou worden of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zou ondervinden.

NMBS Internationaal kan, behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van NMBS Internationaal, in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Website of van de hierop vermelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor eventueel verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van NMBS Internationaal onder deze overeenkomst is in ieder geval beperkt.

 

5. Externe hyperlinks

 

De Website bevat hyperlinks naar andere websites waarover NMBS Internationaal geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website kan de vorm aannemen van een surface link, een deep link, een inline link of een frame link.

NMBS Internationaal kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid, de rechtmatigheid of de juistheid van de inhoud waarnaar via deze hyperlinks wordt verwezen, noch over de beschikbaarheid van deze websites. NMBS Internationaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de op de Website weergegeven hyperlinks. NMBS Internationaal verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleid van de betreffende websites.

 

6. Intellectuele eigendom

 

Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of van een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, informatie, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van NMBS Internationaal.

Enkel gewone hyperlinks naar de Website zijn toegelaten, d.i. in ieder geval met uitsluiting van inline links, frame links en verwijzingen naar enige informatie die betrekking heeft op de reservatie van een vervoerbewijs en met name alle informatie aangaande de dienstregeling, tarieven e.d.m.

 

7. Wijzigingen

 

NMBS Internationaal behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 18/09/2012.

 

8. Bescherming van uw persoonsgegevens

 

NMBS Internationaal respecteert uw privacy. De gegevens die u op de Website invoert, worden behandeld overeenkomstig ons Privacybeleid, te raadplegen via www.nmbs-europe.com.

 

9. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

 

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels inzake internationaal privaatrecht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

De hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil omtrent de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.